Novinka, Plážové lehátko + osuška zdarma

Reklamace

Reklamační řád pro spotřebitele

 1.Obecná ustanovení

 1.1Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek www.povlecemevse.cz od společnosti Top Textil s.r.o., IČ: 074 16 741, se sídlem Čermákova 567/18, 625 00 Brno, zapsaná C 107996 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“).

1.2 Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti Top Textil s.r.o. s.r.o. pro internetový obchod dostupný na https://www.povlecemevse.cz.

1.3 Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka - spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 

1.4 Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodu www.povlecemevse.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího - spotřebitele. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené objednávky.

2.Práva z vadného plnění

2.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2.2 Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.

3.Způsob uplatnění reklamace

3.1 Doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu, pokud to není možné, tak do obalu odpovídajícího povaze věcí

3.2 Zaslat na e-mail: ahoj@povlecemevse.cz  důvod reklamace, číslo objednávky, popis vady. Pak se dohodneme na dalším postupu ohledně výměny nebo vrácení zboží. 

3.3 Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

  1. vaše kontaktní údaje,
  2. popis závady
  3. požadavek na způsob vyřízení reklamace (výměna nebo vrácení zboží, oprava, jiný způsob (popište)
  4. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

3.4.Reklamované zboží je třeba doručit na korespondenční adresu Top Textile s.r.o., Modřická 205, 664 48 Moravany u Brna.

3.4 Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání kupující postupuje podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace".

3.5 V případě, že kupující odmítne převzetí zásilky obsahující vyřízenou reklamaci nebo ji osobně nevyzvedne do 30 dnů od vyřízení, bude reklamace považována za uzavřenou a zboží bude zlikvidováno bez nároku na náhradu.

3.6 Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí písemné dohody, případně bude za vadný produkt vrácena částka na bankovní účet kupujícího.

"); ttq.page(); }(window, document, 'ttq');